EFOP-1.4.4-17-2017-00069


 
 
 
Projekt címe: Program az enyingi roma lányokért
 
Kedvezményezett: Sziti Szociális Egyesület
 
 
Projekt összefoglalása: 
Pályázati projektünk legfőbb célja a fejlesztendő járásban lévő Enyingen és környékén a roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentése, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelése. A városban a roma népesség köréből kerülnek ki a jelentős iskolai, képzettségi hátrányokkal jellemezhető társadalmi csoportok, különösen veszélyeztetettek ebben a 10-18 éves roma lányok. Az iskolából kimaradt roma lányok nem szerzik meg a munkaerőpiacon való boldoguláshoz szükséges ismereteket, ezzel veszélyeztetik saját jövőjüket is. Mivel a hátrányos helyzetű családok gondozásában, a gyermekeket veszélyeztető helyzetek kialakulásának megelőzésében, megszüntetésében, az ágazatközi (oktatási, egészségügyi, szociális) együttműködés megszervezésében kitüntetetett szerepe van a gyermekjóléti szolgálatoknak, projektünkben szorosan együttműködünk e szervezettel éppen úgy, mint a helyi kulturális és sportcélú civil szervezetekkel valamint bevont lányok iskolájával. Közvetlen célcsoportunk a többféle társadalmi hátrány tekintetében is veszélyeztett gyermek és fiatal lányok, pontosabban a 10-18 éves általános vagy középiskolás roma lányok Enyingen és környékén. A projekt során 20 fő olyan lányt választunk, akik esetében jelen van valamilyen lemorzsolódási kockázat vagy tünet. A programba kerülő lányok legalább 50%-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő lesz. További – közvetett – célcsoport a bevont lányok családja illetve a tágabb társadalmi környezete is. A projekt a helyi közösség érzékenyítésével, a célcsoport bevonásával és egyéni szükségleteinek feltárásával indul, majd erre építve egyéni fejlesztési terveket dolgozunk ki. A célcsoport bevonása nagyon hangsúlyos elem az első időszakban, erre 4 hónapon keresztül komplex programmal reagálunk: tereplátogatás, családlátogatás, család megnyerése, telepen toborzó rendezvények, iskola oldaláról történő közelítés is zajlik. A bevonás után a projekt kulcseleme egy egyéni és családi mentorrendszer működtetése, mely mentorok csak szakmai felkészítés után kerülhetnek kapcsolatba a célcsoporttal, munkájukat folyamatos szakértői hálózat segíti, szupervízió egészíti ki. Cél, hogy munkájukat differenciáltan végezzék, más - más élethelyzetet más-más módon tudjanak kezelni. A romológus végzettségű szakmai vezető (aki egyben mentor is lesz) mellett további három mentort alkalmazunk, aki közül az egyik roma nő lesz (életrajzok mellékelve). Projekt során 20 főt vonunk be egyéni fejlesztésbe, mentorálásba, kompetenciafejlesztésbe, hátránykompenzációs programokba, tanácsadásba, tréningbe, számukra minimum 50 csoportfoglalkozást és további rendezvényeket szervezünk. Várt hatásként nemcsak a lemorzsolódás kockázata csökken, hanem erősödik a sikeres társadalmi és munkaerőpiaci integráció, a továbbtanulási hajlandóság, javul az önismeret és a helyi konfliktusok megoldásának képessége. Várhatan szükség lesz a mentorok és bevont más szakértők által a nehéz helyzetek vonatkozásában esetkezelésre, erre megfelelő szakértői kapacitást (pszichológus, mediátor, gyógypedagógus, szociális szakember stb.) is biztosítunk a projektben. Szükség van családoknak, egyéb, a lányok életében fontos kulcsembereknek szóló programokra, bizalomépítő rendezvényekre, tájékoztató fórumokra is, 8 ilyet vállalunk a 24 hónap alatt. Az egyéni fejlesztés során megvalósul a lányok differenciált oktatása, tehetséggondozása, hátránykompenzációja és kompetencia bővítése, erre 600 órában korrepetítort, edzőt, zenetanárt, gyógypedagógust, mentálhigiénés tanácsadót, valamint 100 órában pályaorientációs tanácsadót vonunk be. A fejlesztésez szükséges eszközök (IKT, sportszer, hangszer) is beszerzésre kerülnek. A program szakmai megvalósítása során a célcsoport számára 4 különböző tréninget, képzést szervezünk: konfliktuskezelő tréning, biztonságos internet és on-line áldozattá válás megelőzése képzés, önismereti tréning, családban marad - szülői kompetenciákat fejlesztő tréning. A célcsoport fejlesztése és konstruktív életvezetésének kialakítása érdekében szükséges, hogy a közösségükben egyre elterjedtebb kábítószerek, drogok vonatkozásában preventív célú (drogmegelőzés) programokban való részvétel minél gyakrabban valósuljon meg. A projekt során minden hónapban egy-egy drogalternatíva programot szervezünk a bevont fiataloknak. Kiegészítésként nyári napközis táborokat szervezünk a programokban részt vevő roma lányok számára, két nyáron keresztül. A családi és női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetését segítendő eseti szakértők, sikeres roma nők meghívásával segítjük elő a pozitív modellek megismerését (a családtagok bevonásával). A roma női klubokat 10 alkalommal szervezzük meg. A megvalósítás és a tartós eredmény, a fenntarthatóság csak helyi és térégi összefogással, a kiemelt pályázathoz való kapcsolódással és proaktív kapcsolati háló építésével lehet sikeres erre külön figyelmet fordítunk, csakúgy mint a helyi társadalom befogadó attitűdjének formálására.